HK Gateball (728x90pixel)

教練資格、編制及其他文件

*在此部份文件格式為「Adobe可攜式文件格式(PDF)檔案」,如未能看到內容,請按右列圖示下載及安裝有關程式。pdf

名稱下載

              教練招募程序(修訂版)

按此

教練資格及編制「修正版」

按此

2020年教練/裁判備忘錄2

按此

教練須知(2022年8月31日)

按此

教練紀律守則(2022年8月31日)

                          按此